Inhoudelijk sterk, helder, creatief en met veel oog voor detail en esthetiek.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Story2tell

ALGEMEEN

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden bij Diensten en Producten door Story2tell, hierna genoemd opdrachtnemer, en maken na ondertekening van de opdracht overeenkomst deel uit van bedoelde overeenkomst.

Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken wanneer dit schriftelijk door beide partijen wordt overeengekomen en waarbij duidelijk uit de overeenkomst blijkt om welke afwijkingen het gaat.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op werkzaamheden waarbij opdrachtnemer derden ingeschakeld.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: OFFERTES

Een offerte wordt voorzien van een zo gespecificeerd mogelijke toelichting op bedragen. Bedragen zijn in beginsel exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt twee maanden. Een offerte is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aanbiedingen en kortingen in offertes gelden niet automatisch voor volgende offertes. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 2: REIS EN VERBLIJF

Alle reis- en verblijfkosten die een opdracht met zich meebrengt worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze kosten worden toegevoegd aan de eindfacturering. Reiskostenvergoeding bedraagt 19 cent exclusief BTW per kilometer.

ARTIKEL 3: OPDRACHTOVEREENKOMST

Na akkoordbevinding van een offerte zal een korte, specifieke opdrachtovereenkomst worden ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer.

In de opdrachtovereenkomst zal minimaal worden overeengekomen:

  • –  De werkzaamheden inclusief specifieke omschrijving van de mate van afwerking, het aantal momenten waarop opdrachtgever feedback wil en moet geven om een volgende fase van het proces in te kunnen gaan.
  • De prijsafspraak.
  • Afspraken m.b.t. muziekgebruik: componeren of bestaande muziek gebruiken, inclusief (een schatting van de) kosten hiervoor. Zie ook artikel 5.2. en 8.3.
  • De indicatieve deadline en mogelijke uitloopperiode. Zie ook specifieke bepalingen rondom levering in artikel 13.
  • Voor elke opdracht wordt door opdrachtgever één contactpersoon aangewezen. Deze persoon (hetzij opdrachtgever, hetzij een gemachtigd persoon uit naam van opdrachtgever) is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, het verlenen van toegang tot noodzakelijke informatie en bronnen, en is aansprakelijk voor nalatigheid en conflicten aan opdrachtgeverszijde.

ARTIKEL 4: UITVOERING

Opdrachtnemer heeft het recht, indien en wanneer een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, derden in te schakelen om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Is voor de uitvoering van de werkzaamheden of voor de levering van een product een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Indien door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Indien de overeenkomst redelijkerwijs in fasen moet worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Zie ook artikel 11.

ARTIKEL 5: BETALING

LID 5.1. FACTURERING
Wanneer een offerte akkoord is bevonden door opdrachtgever en een overeenkomst is ondertekent kan, indien de aard of de duur van het project hier om vraagt, een eerste facturering plaatsvinden. 35% van het offertebedrag zal dan als voorschot en aanbetaling gelden. Opdrachtnemer is gerechtigd werkzaamheden op te schorten wanneer niet wordt voldaan aan de eerste betalingsverplichting, tot het moment dat de betaling is voldaan.

Na aflevering van het eindproduct zal door middel van een tweede (of eind)facturering de resterende 65% van het offertebedrag voldaan moeten worden. Op de eind facturering zullen additionele kosten toegevoegd worden, zie lid 5.2. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van additionele kosten schorten de betalingsverplichting voor het deel van het niet-betwiste offertebedrag niet op.

Een factuur dient binnen 30 dagen betaalt te zijn. Wanneer niet aan een betaling wordt voldaan is opdrachtnemer gerechtigd tweemaal een herinnering te sturen, elk veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijn, alvorens een incassobureau wordt ingeschakeld. De kosten voor het incassotraject zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
LID 5.2. ADDITIONELE KOSTEN: BEDRAGEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE OFFERTE

  • Reis- en verblijfkosten.
  • Muziekkosten in geval van keuze voor bestaande muziek via stichting BUMA/STEMRA.
  • In geval van meerwerk, zie artikel 6.

ARTIKEL 6: MEERWERK

Opdrachtnemer probeert in offertes altijd een zo correct mogelijke inschatting van uren en middelen te maken. Aangezien de diensten en producten van opdrachtnemer van creatieve aard zijn, kan het echter voorkomen dat een opdracht tijdens het proces verandert, bijvoorbeeld wanneer een opdrachtgever additionele wensen heeft. Wanneer een opdracht tijdens het productieproces zodanig verandert dat het de overeengekomen werkzaamheden en prijsafspraak aanzienlijk overstijgt is er sprake van meerwerk. Hier zal door de opdrachtnemer op gewezen worden en hiervoor zal een aanvullende kostenvergoeding in rekening moeten worden gebracht. Beide partijen zullen tijdig en in overleg de overeenkomst hierop moeten aanpassen door het opnemen van een meerwerkclausule.

Opdrachtnemer heeft te alle tijden het recht om werkzaamheden op te schorten wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer. In redelijkheid mag dan niet van opdrachtnemer worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Beide partijen moeten met elkaar in overleg over een verhoging van het offertebedrag.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren product.

Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan. Zie ook artikel 11.

ARTIKEL 7: GESCHILLEN

Na het ondertekenen van een opdrachtovereenkomst dienen opdrachtgever en opdrachtnemer zich redelijkerwijs aan de afspraken te houden die in deze algemene voorwaarden en aanvullend in de opdrachtovereenkomst zijn vastgelegd.

Misverstanden ten aanzien van inhoud en uitvoering van de opdracht, die voortkomen uit het door opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig specificeren, informeren of mededelen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Dit geldt ook voor informatie en mededelingen die gedaan zijn per email, of enig ander technisch middel.

Mocht de situatie zich voordoen dat er tijdens het productieproces een geschil ontstaat, zullen beide partijen te allen tijde een beroep op elkaar doen en in goed overleg zich inspannen het beoogde eindresultaat te bereiken of wederzijds beslissen de overeenkomst te ontbinden. Dit laatste kan alleen met wederzijdse schriftelijke instemming.

Reeds betaalde facturen blijven ten gunste van opdrachtnemer en aanvullend dient opdrachtgever in zo’n geval een gelijkwaardig aan offertebedragen vergoeding te betalen voor de uren en onkosten die door opdrachtnemer tot op dat moment zijn gemaakt.

ARTIKEL 8: KOPIEER-, AUTEURS- EN GEBRUIKS- EN VERTONINGSRECHTEN
LID 8.1. KOPIEERRECHT VAN HET OPGELEVERDE PRODUCT.

Tenzij anders overeengekomen blijf het recht op kopiëren van het product, het copyright, alsmede het auteursrecht bij de opdrachtnemer. Hetgeen betekent dat het product niet mag verveelvoudigd, gekopieerd of bewerkt worden of overgedragen worden aan derden zonder toestemming van opdrachtnemer.

Opdrachtgever wordt na volledige betaling van het offertebedrag en mogelijke additionele kosten eigenaar van het product en verkrijgt daarmee een exclusief gebruik- en vertoningsrecht. Het inzetten van het product en het vertonen van het product zijn daarmee exclusief beschikbaar voor opdrachtgever.

Opdrachtgever kan een aanvraag tot toestemming doen om de ruwe geschoten beelden opnieuw te gebruiken in duidelijk aantoonbaar andere samenstelling.

In geval van inbreuk of misbruik van het kopieer- of auteursrecht stelt opdrachtnemer de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk en kan dit juridische gevolgen krijgen. Het is mogelijk het kopieerrecht op het opgeleverde product af te kopen in overleg met opdrachtnemer.
LID 8.2. AUTEURSRECHTEN MUZIEKGEBRUIK

  1. a)  Wanneer gebruik gemaakt zal worden van bestaande muziek zal de opdrachtnemer de noodzakelijke vergoeding aan stichting BUMA/STEMRA afdragen. Dit zijn kosten die afgedragen moeten worden voor het gebruik van bestaande muziek. Slechts een schatting van de kosten kan worden opgenomen in de voor een project opgestelde offerte voor opdrachtgever. Dit in verband met wisselende tarieven van de BUMA/STEMRA stichting. Het uiteindelijke bedrag van deze kostenpost kan daardoor afwijken van het offertebedrag.
  2. b)  Opdrachtgever kan ook kiezen voor het laten componeren van muziek

onder het product, of de inzet van stock muziek. De kosten hiervoor worden opgenomen in de offerte en/of opdrachtovereenkomst en zullen niet meer afwijken. De auteursrecht van eventueel gecomponeerde muziek zal nimmer eigendom worden van de opdrachtgever.

LID 8.3. AUTEURSRECHT OVERIGE PRODUCTEN Alle concepten, ideeën en voorstellen die tijdens het productieproces voor opdrachtgever worden gemaakt vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van opdrachtnemer.

In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt opdrachtnemer de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk en kan dit juridische gevolgen krijgen.

Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9: VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 10: RUWE GESCHOTEN BEELDEN

Na aflevering van het product zal opdrachtnemer het ruwe geschoten materiaal naar eigen inzicht vernietigen, of op eigen gelegenheid op te slaan. Opdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken het ruwe materiaal te bewaren ten einde op enig moment een andere doel te dienen. Opdrachtgever dient in het laatste geval zelf zorg te dragen voor een opslagmedium. Op het ruwe materiaal is het auteursrecht conform artikel 8 van kracht.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de overdracht van het ruwe materiaal. Het materiaal staat dan opgeslagen voor diens rekening en risico. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan het ruwe materiaal, conform lid 8.1.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever, of jegens derden, voor enige indirecte schade die voortkomt uit de (uitvoering van) overeengekomen werkzaamheden. Onder indirecte schade valt alle schade jegens derden, gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor enige directe schade, tenzij duidelijk sprake is van opzet of schuld aan opdrachtnemers zijde. Wanneer aantoonbare nalatigheid aan opdrachtnemers zijde plaats heeft gevonden, welke fout voorkomen had kunnen worden door zorgvuldiger handelen, dan is opdrachtnemer voor directe schade aansprakelijk voor een bedrag tot een maximaal bedrag van éénduizend (1000) euro. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op

schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk wanneer de schade is te wijten aan overmacht.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten.

Opschorting van werkzaamheden moet door opdrachtnemer schriftelijk dan wel digitaal schriftelijk worden medegedeeld.

Wanneer de periode van opschorten langer duurt dan drie maanden gerekend vanaf de datum van de schriftelijke melding van opschorting zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tot terugbetaling van door opdrachtnemer reeds gemaakte/- gedeclareerde (on)kosten en door opdrachtgever reeds betaalde onkostenvergoedingen e/o betaalde facturen in geval van overmacht.

Onder overmacht worden de volgende oorzaken gerekend: ernstige ziekte; een ongeval; een nabij sterfgeval; waterschade, brand of diefstal waardoor apparatuur onbruikbaar is; natuurgeweld; oorlog(sdreiging).

Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 13: LEVERING

Een afgesproken deadline van levering wordt te allen tijden nagestreefd door opdrachtnemer, maar heeft slechts een indicatieve strekking. Het niet halen van de indicatieve deadline betekent geen verzuim van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft na verloop van de indicatieve deadline geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan opdrachtgever ter beschikking staan.

ARTIKEL 14: GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Informatie is vertrouwelijk wanneer dit door opdrachtgever aan opdrachtnemer middels nadere schriftelijke omschrijving is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en

is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 15: ONTBINDING

LID 15.1. ONTBINDING DOOR OPDRACHTNEMER Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer: opdrachtgever niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting, voldoende aanwijzingen zijn dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, opdrachtgever failliet is verklaard, opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

In geval van faillissement aan opdrachtgevers zijde zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Ook in geval van overmacht en het verstrijken van de periode van twee maanden na het bekendmaken van de overmacht verlopen is kan de overeenkomst ontbonden worden, zonder vergoeding van schade, welke wederzijds geldt.

In laatstgenoemd geval zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever een mogelijk voorstel kunnen doen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten ten grondslag liggen aan de opzegging die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
LID 15.2. ONTBINDING DOOR OPDRACHTGEVER Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren tegen een annuleringsvergoeding van 65% van het totale offertebedrag. Wanneer de eerste facturering van 35% reeds voldaan is, rest nog 30% annuleringskosten.

In geval van faillissement aan opdrachtnemers zijde komen de betalingsplichten aan opdrachtgevers zijde te vervallen. De overeengekomen opdracht zal door opdrachtnemer niet meer worden uitgevoerd en hiervoor zal door opdrachtgever geen schadeclaim kunnen worden ingediend.

ARTIKEL 16: KLACHTEN

Klachten dienen uiterlijk 30 dagen na datum van oplevering van het product, schriftelijk en voldoende gemotiveerd, bij opdrachtnemer te worden ingediend. Er dient een zo gespecificeerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming van opdrachtnemer worden aangeleverd, gerelateerd aan de onderliggende door partijen getekende opdracht overeenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Er kunnen geen rechten worden ontleent door opdrachtgever aan het indienen van klachten. Beide partijen dienen in dergelijk geval tezamen, in alle redelijkheid, de klacht te bespreken en een passende oplossing overeen te komen, mocht er een oplossing vereist zijn.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.