Algemene Voorwaarden – Story2Tell 

Algemene voorwaarden Story2tellMedia
Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Story2tellMedia,
van toepassing op enerzijds de website www.story2tell.nl, anderzijds de mondeling
of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en
Story2tellMedia.


Algemene voorwaarden Story2tellMedia met betrekking tot opdrachten

KVK 71330178

Artikel 1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen,
hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging
van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van
audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die
voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere
handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing
op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met
dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover
zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst,
waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt
door Story2tellMedia van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van
Story2tellMedia zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.


Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
a. Alle offertes van Story2tellMedia, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend,
tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Story2tellMedia kan een offerte intrekken,
zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een
beperkte geldigheidsduur.

b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Story2tellMedia van een opdracht, dan
wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

c. Story2tellMedia gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de
opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de
gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Story2tellMedia verrichtte
werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst,
voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of
onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor
rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of
mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere
transmissiemedia.


Artikel 3. Muziek
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen
worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn
verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met
videobeeld en het deel BUMA als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt
worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA kosten zijn reeds
afgedragen door Story2tellMedia. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.


Artikel 4. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle
genoemde prijzen exclusief BTW.


Artikel 5. Betaling en Incasso
a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de
veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke
condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft
plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit
verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken.
Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is
Story2tellMedia genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra
kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste
aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze
tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de
aanmaning niet betaald heeft zal Story2tellMedia opdracht geven aan een
incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

c. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement,
onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de
vorderingen van Story2tellMedia op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan
komen alle door Story2tellMedia in en buiten rechte gemaakte kosten ter
verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.


Artikel 6. Klachten
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient
binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend
door Story2tellMedia te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere
aanspraak.


Artikel 7. Leveringstermijn
a. Een door Story2tellMedia opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan
schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden
steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen,
doch overschrijding door Story2tellMedia van een overeengekomen termijn, levert
geen verzuim aan de zijde van Story2tellMedia op en levert derhalve voor de
opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De
opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Story2tellMedia in te laten treden,
Story2tellMedia overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in
gebreke te stellen.


Artikel 8. Promotie
Story2tellMedia behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter
promotie.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
Story2tellMedia aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de
uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van
opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet
uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een
opdracht is Story2tellMedia jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en
voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van
Story2tellMedia of enige in haar onderneming werkzame personen.
Story2tellMedia is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of
omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan
producten als tape of DVD is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Indien door Story2tellMedia door overmacht niet gestart kan worden op
afgesproken dag of uur zal door Story2tellMedia naar een oplossing worden
gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Story2tellMedia niet verantwoordelijk worden
gesteld of gehouden. Indien Story2tellMedia krachtens de voorgaande artikelen
jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat Story2tellMedia aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de
niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte
daarvan. Daarnaast is Story2tellMedia ter uitsluitende beoordeling van
Story2tellMedia, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten
verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van
mogelijke schade. Story2tellMedia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer
van Story2tellMedia zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de
opdrachtgever of derden.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden
ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit
van Story2tellMedia In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt
Story2tellMedia de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze
aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
b. De opdrachtgevers vrijwaren Story2tellMedia volledig tegen aanspraken van
derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Story2tellMedia ten
behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van
beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de
auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de
Auteurswet. Producties ( films, DVD’s, tape’s etc.) die door Story2tellMedia
gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder
uitdrukkelijke toestemming van en of door Story2tellMedia gemaakte/ geleverde
producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te
vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen,
uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc
c. Story2tellMedia behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken
voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten,
renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de
eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen,
verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Story2tellMedia
gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te
nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De
opdrachtgever dient de ter zake door Story2tellMedia gemaakte kosten te
vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Story2tellMedia
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
g. Story2tellMedia heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een
pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Story2tellMedia uit
welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor
alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.


Artikel 11. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
a. Story2tellMedia zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in
het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een
goed bewaarder.


Artikel 12. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.